Words That End With OI

There are 67 words that end with OI:

2-Letter Words That End With OI

There is 1 2-letter word that ends with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
OI 2 2

3-Letter Words That End With OI

There are 5 3-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
BOI 5 6
HOI 6 5
KOI 7 7
MOI 5 6
POI 5 6

4-Letter Words That End With OI

There are 4 4-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
EUOI 4 5
HIOI 7 6
MOOI 6 7
NAOI 4 5

5-Letter Words That End With OI

There are 11 5-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
AIDOI 6 6
ASKOI 9 9
AULOI 5 7
DEMOI 8 9
ENVOI 8 10
HIKOI 12 11
KIKOI 13 13
LOGOI 6 8
NOMOI 7 9
TELOI 5 6
TOPOI 7 8

6-Letter Words That End With OI

There are 17 6-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
BORZOI 17 18
CESTOI 8 9
DROMOI 9 10
EXODOI 14 14
KOUROI 10 11
MYTHOI 14 13
NOSTOI 6 7
OCTROI 8 9
PITHOI 11 11
RENVOI 9 11
SACCOI 10 12
SAKKOI 14 14
SIGLOI 7 9
TATSOI 6 6
THOLOI 9 9
TOITOI 6 6
XYSTOI 16 15

7-Letter Words That End With OI

There are 9 7-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
DIDICOI 11 12
EPHEBOI 14 15
EPINAOI 9 11
PARODOI 10 11
PRONAOI 9 11
RHOMBOI 14 15
SKYPHOI 19 18
STAMNOI 9 11
STICHOI 12 12

8-Letter Words That End With OI

There are 6 8-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
CUNJEVOI 20 26
DIPTEROI 11 12
KUMBALOI 16 20
LEKYTHOI 18 17
OMPHALOI 15 17
PIHOIHOI 16 15

9-Letter Words That End With OI

There are 6 9-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
ALALAGMOI 12 16
HEGUMENOI 15 18
PERIAKTOI 15 16
PERIBOLOI 13 16
THEOTOKOI 16 15
WATERZOOI 21 21

10-Letter Words That End With OI

There are 4 10-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
CATHOLICOI 17 19
MONOPTEROI 14 17
PRONEPHROI 17 19
RHINOCEROI 15 16

11-Letter Words That End With OI

There are 3 11-letter words that end with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
MELANOCHROI 18 21
MESONEPHROI 18 20
METANEPHROI 18 20

12-Letter Words That End With OI

There is 1 12-letter word that ends with OI:

Word Scrabble points Words With Friends points
OPISTHODOMOI 20 21