Words That Start With X

There are 309 words that start with X:

2-Letter Words That Start With X

There are 2 2-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XI 9 9
XU 9 10

3-Letter Words That Start With X

There are 2 3-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XED 11 11
XIS 10 10

4-Letter Words That Start With X

There are 2 4-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XRAY 14 13
XYST 14 13

5-Letter Words That Start With X

There are 16 5-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XEBEC 16 18
XENIA 12 13
XENIC 14 16
XENON 12 14
XERIC 14 15
XEROX 19 19
XERUS 12 13
XOANA 12 13
XRAYS 15 14
XYLAN 15 16
XYLEM 17 18
XYLIC 17 18
XYLOL 15 16
XYLYL 18 18
XYSTI 15 14
XYSTS 15 14

6-Letter Words That Start With X

There are 19 6-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XEBECS 17 19
XENIAL 13 15
XENIAS 13 14
XENIUM 15 18
XENONS 13 15
XEROMA 15 16
XOANON 13 15
XYLANS 16 17
XYLEMS 18 19
XYLENE 16 17
XYLOID 17 17
XYLOLS 16 17
XYLOMA 18 19
XYLOSE 16 16
XYLYLS 19 19
XYSTER 16 15
XYSTOI 16 15
XYSTOS 16 15
XYSTUS 16 16

7-Letter Words That Start With X

There are 26 7-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHAM 19 20
XANTHAN 17 18
XANTHIC 19 20
XANTHIN 17 18
XENOPUS 16 19
XERAFIN 17 18
XERARCH 19 19
XERASIA 14 14
XEROMAS 16 17
XEROSES 14 14
XEROSIS 14 14
XEROTES 14 14
XEROTIC 16 17
XEROXED 22 22
XEROXES 21 21
XERUSES 14 15
XIPHOID 20 20
XYLENES 17 18
XYLENOL 17 19
XYLIDIN 18 19
XYLITOL 17 18
XYLOGEN 18 20
XYLOMAS 19 20
XYLONIC 19 21
XYLOSES 17 17
XYSTERS 17 16

8-Letter Words That Start With X

There are 38 8-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHAMS 20 21
XANTHANS 18 19
XANTHATE 18 18
XANTHEIN 18 19
XANTHENE 18 19
XANTHINE 18 19
XANTHINS 18 19
XANTHISM 20 21
XANTHOMA 20 21
XANTHONE 18 19
XANTHOUS 18 19
XENOGAMY 21 23
XENOGENY 19 21
XENOLITH 18 19
XENOPHYA 23 23
XENOTIME 17 19
XENURINE 15 18
XERAFINS 18 19
XERANSES 15 16
XERANSIS 15 16
XERANTIC 17 19
XERAPHIN 20 21
XERASIAS 15 15
XEROMATA 17 18
XEROSERE 15 15
XEROXING 23 25
XIPHOIDS 21 21
XYLENOLS 18 20
XYLIDINE 19 20
XYLIDINS 19 20
XYLITOLS 18 19
XYLOCARP 22 24
XYLOGENS 19 21
XYLOIDIN 19 20
XYLOLOGY 22 23
XYLOMATA 20 21
XYLONITE 18 19
XYLOTOMY 23 23

9-Letter Words That Start With X

There are 45 9-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHATES 19 19
XANTHEINS 19 20
XANTHENES 19 20
XANTHINES 19 20
XANTHISMS 21 22
XANTHOMAS 21 22
XANTHONES 19 20
XANTHOXYL 29 29
XENOBLAST 18 21
XENOCRYST 21 22
XENOGENIC 19 23
XENOGRAFT 20 22
XENOLITHS 19 20
XENOMANIA 18 21
XENOMENIA 18 21
XENOPHILE 21 23
XENOPHOBE 23 25
XENOPHOBY 26 27
XENOPUSES 18 21
XENOTIMES 18 20
XENURINES 16 19
XERAPHINS 21 22
XERICALLY 21 23
XERISCAPE 20 22
XEROCHASY 24 23
XERODERMA 19 20
XEROMORPH 23 24
XEROPHAGY 25 25
XEROPHILE 21 22
XEROPHILY 24 24
XEROPHYTE 24 23
XEROSERES 16 16
XEROSTOMA 18 19
XIPHOIDAL 22 23
XIPHOPAGI 24 26
XYLIDINES 20 21
XYLOCARPS 23 25
XYLOGRAPH 25 26
XYLOIDINE 20 21
XYLOIDINS 20 21
XYLOMETER 21 22
XYLONITES 19 20
XYLOPHAGE 25 26
XYLOPHONE 24 25
XYLORIMBA 23 25

10-Letter Words That Start With X

There are 55 10-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHATION 20 21
XANTHOMATA 22 23
XANTHOPHYL 28 28
XANTHOPSIA 22 23
XANTHOXYLS 30 30
XENARTHRAL 20 21
XENOBIOTIC 21 24
XENOBLASTS 19 22
XENOCRYSTS 22 23
XENOGAMIES 20 23
XENOGAMOUS 20 24
XENOGENEIC 20 24
XENOGENIES 18 21
XENOGENOUS 18 22
XENOGLOSSY 21 23
XENOGRAFTS 21 23
XENOLITHIC 22 24
XENOMANIAS 19 22
XENOMENIAS 19 22
XENOPHILES 22 24
XENOPHOBES 24 26
XENOPHOBIA 24 26
XENOPHOBIC 26 29
XENOTROPIC 21 24
XERISCAPED 22 24
XERISCAPES 21 23
XERODERMAE 20 21
XERODERMAS 20 21
XERODERMIA 20 21
XERODERMIC 22 24
XEROGRAPHY 26 26
XEROMORPHS 24 25
XEROPHILES 22 23
XEROPHYTES 25 24
XEROPHYTIC 27 27
XEROSTOMAS 19 20
XEROSTOMIA 19 20
XIPHOPAGIC 27 30
XIPHOPAGUS 25 28
XIPHOSURAN 22 24
XYLOCHROME 27 28
XYLOGENOUS 21 24
XYLOGRAPHS 26 27
XYLOGRAPHY 29 29
XYLOIDINES 21 22
XYLOLOGIES 21 23
XYLOMETERS 22 23
XYLOPHAGAN 26 28
XYLOPHAGES 26 27
XYLOPHONES 25 26
XYLOPHONIC 27 29
XYLORIMBAS 24 26
XYLOTOMIES 22 23
XYLOTOMIST 22 23
XYLOTOMOUS 22 24

11-Letter Words That Start With X

There are 44 11-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHATIONS 21 22
XANTHOPHYLL 29 30
XANTHOPHYLS 29 29
XANTHOPSIAS 23 24
XENOBIOTICS 22 25
XENODOCHIUM 26 29
XENOGENESES 19 22
XENOGENESIS 19 22
XENOGENETIC 21 25
XENOGLOSSIA 19 22
XENOMORPHIC 27 30
XENOPHOBIAS 25 27
XENOPHOBIES 25 27
XENOPLASTIC 22 26
XERANTHEMUM 25 28
XERISCAPING 23 27
XEROCHASIES 23 23
XERODERMIAS 21 22
XEROGRAPHER 24 25
XEROGRAPHIC 26 28
XEROMORPHIC 27 29
XEROPHAGIES 24 25
XEROPHILIES 23 24
XEROPHILOUS 23 25
XEROPHYTISM 28 28
XEROSTOMATA 20 21
XEROSTOMIAS 20 21
XEROTHERMIC 25 26
XEROTRIPSES 20 21
XEROTRIPSIS 20 21
XIPHISTERNA 23 24
XIPHOPAGOUS 26 29
XIPHOSURANS 23 25
XYLOCARPOUS 25 28
XYLOCHROMES 28 29
XYLOGRAPHED 28 29
XYLOGRAPHER 27 28
XYLOGRAPHIC 29 31
XYLOPHAGANS 27 29
XYLOPHAGOUS 27 29
XYLOPHILOUS 26 28
XYLOPHONIST 26 27
XYLOTOMISTS 23 24
XYRIDACEOUS 24 25

12-Letter Words That Start With X

There are 23 12-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHOCHROIA 27 27
XANTHOCHROIC 29 30
XANTHOCHROID 28 28
XANTHOMATOUS 24 26
XANTHOPHYLLS 30 31
XANTHOPTERIN 24 26
XENODOCHIUMS 27 30
XENOGLOSSIAS 20 23
XENOGLOSSIES 20 23
XERANTHEMUMS 26 29
XERODERMATIC 24 26
XEROGRAPHERS 25 26
XEROGRAPHIES 25 26
XEROMORPHOUS 26 28
XEROPHYTISMS 29 29
XIPHIPLASTRA 26 28
XIPHISTERNUM 26 29
XIPHOPAGUSES 27 30
XYLOBALSAMUM 28 33
XYLOGRAPHERS 28 29
XYLOGRAPHIES 28 29
XYLOGRAPHING 29 32
XYLOPHONISTS 27 28

13-Letter Words That Start With X

There are 18 13-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHOCHROIAS 28 28
XANTHOCHROIDS 29 29
XANTHOCHROISM 30 31
XANTHOCHROMIA 30 31
XANTHOCHROOUS 28 29
XANTHOPTERINE 25 27
XANTHOPTERINS 25 27
XENODIAGNOSES 22 25
XENODIAGNOSIS 22 25
XERODERMATOUS 23 25
XEROPHTHALMIA 30 31
XEROPHTHALMIC 32 34
XIPHIPLASTRAL 27 30
XIPHIPLASTRON 27 30
XIPHISTERNUMS 27 30
XIPHOPHYLLOUS 33 35
XYLOBALSAMUMS 29 34
XYLOGRAPHICAL 31 34

14-Letter Words That Start With X

There are 14 14-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XANTHOCHROISMS 31 32
XANTHOCHROMIAS 31 32
XANTHOMELANOUS 26 30
XANTHOPHYLLOUS 32 34
XANTHOPTERINES 26 28
XENODIAGNOSTIC 25 29
XENOPHOBICALLY 33 37
XENOTRANSPLANT 23 28
XEROPHTHALMIAS 31 32
XEROPHYTICALLY 34 35
XIPHIHUMERALIS 31 33
XIPHIPLASTRALS 28 31
XYLOPYROGRAPHY 38 38
XYLOTYPOGRAPHY 38 38

15-Letter Words That Start With X

There are 5 15-letter words that start with X:

Word Scrabble points Words With Friends points
XENOMORPHICALLY 34 38
XENOTRANSPLANTS 24 29
XEROGRAPHICALLY 33 36
XERORADIOGRAPHY 32 32
XYLOTYPOGRAPHIC 38 40