Words That End With ORA

There are 67 words that end with ORA:

3-Letter Words That End With ORA

There is 1 3-letter word that ends with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ORA 3 3

4-Letter Words That End With ORA

There are 8 4-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
BORA 6 7
FORA 7 7
GORA 5 6
HORA 7 6
KORA 8 8
MORA 6 7
SORA 4 4
TORA 4 4

5-Letter Words That End With ORA

There are 4 5-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
AGORA 6 7
FLORA 8 9
IXORA 12 12
PSORA 7 8

6-Letter Words That End With ORA

There are 11 6-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANCORA 8 10
ANGORA 7 9
AURORA 6 7
DHOORA 10 9
FEDORA 10 10
FEMORA 11 12
KORORA 10 10
PAKORA 12 13
REMORA 8 9
SENORA 6 7
SHOORA 9 8

7-Letter Words That End With ORA

There are 13 7-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
AMPHORA 14 15
BANDORA 10 12
BOMBORA 13 16
CARBORA 11 13
CORPORA 11 13
MANDORA 10 12
OXYMORA 19 19
PANDORA 10 12
PIGNORA 10 13
RASBORA 9 10
RHODORA 11 10
SENHORA 10 10
SIGNORA 8 10

8-Letter Words That End With ORA

There are 8 8-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANAPHORA 13 14
ANTIDORA 9 10
DIASPORA 11 12
LECANORA 10 13
MATADORA 11 12
OMNIVORA 13 16
PLETHORA 13 14
RANGIORA 9 11

9-Letter Words That End With ORA

There are 9 9-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ADIAPHORA 15 15
ANGOPHORA 15 17
CANEPHORA 16 18
CARNIVORA 14 17
CATAPHORA 16 17
HERBIVORA 17 18
MANTICORA 13 16
MEGAFLORA 15 18
MYCOFLORA 19 21

10-Letter Words That End With ORA

There are 8 10-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
CACCIATORA 16 19
EPANAPHORA 17 19
MACROFLORA 17 20
MANDRAGORA 14 17
MICROFLORA 17 20
MULTIFLORA 15 19
NEUROSPORA 12 15
PASSIFLORA 15 17

11-Letter Words That End With ORA

There are 5 11-letter words that end with ORA:

Word Scrabble points Words With Friends points
GRANDIFLORA 16 19
MAQUILADORA 23 26
REJONEADORA 19 22
RETINISPORA 13 15
RETINOSPORA 13 15