Words That End With OMY

There are 216 words that end with OMY:

4-Letter Words That End With OMY

There are 3 4-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
DOMY 10 10
HOMY 12 11
SOMY 9 9

5-Letter Words That End With OMY

There are 6 5-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANOMY 10 11
ATOMY 10 10
BOOMY 12 13
COOMY 12 13
DOOMY 11 11
ROOMY 10 10

6-Letter Words That End With OMY

There are 10 6-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
BLOOMY 13 15
BOSOMY 13 14
BROOMY 13 14
CHROMY 16 16
DISOMY 12 12
GLOOMY 12 14
IGNOMY 12 14
OSTOMY 11 11
SLOOMY 11 12
SODOMY 12 12

7-Letter Words That End With OMY

There are 9 7-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANATOMY 12 13
BIONOMY 14 16
ECONOMY 14 16
ISONOMY 12 13
SCOTOMY 14 15
TRISOMY 12 12
VISNOMY 15 17
ZOONOMY 21 22
ZOOTOMY 21 21

8-Letter Words That End With OMY

There are 20 8-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
AERONOMY 13 14
AGRONOMY 14 16
ANTINOMY 13 15
AUTONOMY 13 15
AUTOTOMY 13 14
BLOSSOMY 15 17
COLOTOMY 15 17
LOBOTOMY 15 17
MONOSOMY 15 17
ONCOTOMY 15 17
PHANTOMY 18 19
PHISNOMY 18 19
POLYSOMY 18 19
TAXONOMY 20 21
TENOTOMY 13 14
THEONOMY 16 16
UROSTOMY 13 14
VAGOTOMY 17 19
VASOTOMY 16 17
XYLOTOMY 23 23

9-Letter Words That End With OMY

There are 33 9-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
AMNIOTOMY 16 18
ASTRONOMY 14 15
CHIRONOMY 19 20
COLECTOMY 18 21
COLOSTOMY 16 18
COLPOTOMY 18 21
CORDOTOMY 17 18
COSTOTOMY 16 17
CYSTOTOMY 19 19
DICHOTOMY 20 20
ILEOSTOMY 14 15
IRIDOTOMY 15 15
LEUCOTOMY 16 19
LEUKOTOMY 18 20
LIPECTOMY 18 21
LITHOTOMY 17 17
LOBECTOMY 18 21
LOXODROMY 22 23
MICROTOMY 18 20
MUSHROOMY 19 20
NECROTOMY 16 18
NEUROTOMY 14 16
OSTEOTOMY 14 14
PHYTOTOMY 22 21
PLUTONOMY 16 20
RHIZOTOMY 26 25
TAPHONOMY 19 20
TELEONOMY 14 16
TOPECTOMY 18 20
TUBECTOMY 18 21
TYLECTOMY 19 20
UTEROTOMY 14 15
VASECTOMY 19 21

10-Letter Words That End With OMY

There are 44 10-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
ADENECTOMY 18 20
CHIROGNOMY 21 23
CHORDOTOMY 21 21
CORDECTOMY 20 22
CRANIOTOMY 17 19
CYSTECTOMY 22 23
CYSTOSTOMY 20 20
DISECONOMY 18 20
EMBRYOTOMY 22 23
ENTEROTOMY 15 16
EPISIOTOMY 17 18
FOLKSONOMY 22 24
GASTRONOMY 16 18
GASTROTOMY 16 17
HERNIOTOMY 18 18
HETERONOMY 18 18
HOMOCHROMY 25 25
IRIDECTOMY 18 19
KERATOTOMY 19 19
LAPAROTOMY 17 19
LUMPECTOMY 21 26
MAMMECTOMY 23 27
MASTECTOMY 19 21
MONOCHROMY 22 24
MYOMECTOMY 24 26
NEPHROTOMY 20 21
NEURECTOMY 17 20
ORTHODROMY 19 18
OVARIOTOMY 18 19
PATHOGNOMY 21 23
PHLEBOTOMY 22 24
PLEUROTOMY 17 20
POGONOTOMY 18 21
POLYCHROMY 25 26
RACHIOTOMY 20 20
SCLEROTOMY 17 19
STEREOTOMY 15 15
STRABOTOMY 17 18
SUBECONOMY 19 23
THYMECTOMY 25 25
TRICHOTOMY 20 20
UTERECTOMY 17 19
VARICOTOMY 20 22
VITRECTOMY 20 22

11-Letter Words That End With OMY

There are 37 11-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
ARTERIOTOMY 16 16
ARTHRECTOMY 21 21
CEPHALOTOMY 23 25
CRANIECTOMY 20 23
CRANIOGNOMY 19 23
EMBOLECTOMY 22 26
EMBRYECTOMY 25 27
ENTERECTOMY 18 20
ENTEROSTOMY 16 17
GASTRECTOMY 19 21
GASTROSTOMY 17 18
GLOSSECTOMY 19 22
GONADECTOMY 20 23
HELIOCHROMY 24 24
HEPATECTOMY 23 24
HYSTEROTOMY 22 20
JEJUNOSTOMY 30 36
KERATECTOMY 22 23
LAMINECTOMY 20 24
LARYNGOTOMY 20 22
LITHOCHROMY 24 24
MYRINGOTOMY 22 24
NEPHRECTOMY 23 25
ORCHIECTOMY 23 24
OVARIECTOMY 21 23
PHLEBECTOMY 25 28
PHOTOCHROMY 26 26
PHYSIOGNOMY 25 26
PNEUMECTOMY 22 27
POLYCHOTOMY 26 27
PYLORECTOMY 23 25
SPLENECTOMY 20 24
STENOCHROMY 21 22
SYRINGOTOMY 20 21
THORACOTOMY 21 21
TRACHEOTOMY 21 21
VAGINECTOMY 22 26

12-Letter Words That End With OMY

There are 28 12-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANTHROPOTOMY 22 23
APPENDECTOMY 24 28
BIOASTRONOMY 19 21
CLITORECTOMY 21 24
CYTOTAXONOMY 29 30
DUODENECTOMY 21 24
GINGIVECTOMY 24 29
HYSTERECTOMY 25 24
LAMPADEDROMY 23 26
LARYNGECTOMY 23 26
MENISCECTOMY 23 27
MICROANATOMY 21 24
NEUROANATOMY 17 20
OOPHORECTOMY 24 25
ORCHIDECTOMY 25 26
PATELLECTOMY 21 25
PHARYNGOTOMY 26 27
PINEALECTOMY 21 25
POSTVAGOTOMY 23 26
RHYTIDECTOMY 26 25
SEROTAXONOMY 24 25
STAPEDECTOMY 22 24
STEREOCHROMY 22 22
TETRACHOTOMY 22 22
THERMOCHROMY 27 27
THORACOSTOMY 22 22
TONSILLOTOMY 17 20
TRACHEOSTOMY 22 22

13-Letter Words That End With OMY

There are 15 13-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
ADENOIDECTOMY 22 24
ADRENALECTOMY 21 24
CHEMOTAXONOMY 32 34
ENCEPHALOTOMY 25 28
MASTOIDECTOMY 23 25
PNEUMONECTOMY 24 30
POSTVASECTOMY 25 28
PROSTATECTOMY 22 24
SALPINGECTOMY 23 28
SIGMOIDECTOMY 24 27
SYMPATHECTOMY 30 31
SYMPHYSEOTOMY 31 30
SYMPHYSIOTOMY 31 30
THYROIDECTOMY 27 26
TONSILLECTOMY 20 24

14-Letter Words That End With OMY

There are 8 14-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
APPENDICECTOMY 28 33
CHOLECYSTOTOMY 29 30
CLITORIDECTOMY 24 27
ENDARTERECTOMY 22 24
HYPOPHYSECTOMY 37 36
PANCREATECTOMY 25 29
POSTMASTECTOMY 25 28
ULTRAMICROTOMY 23 27

15-Letter Words That End With OMY

There are 3 15-letter words that end with OMY:

Word Scrabble points Words With Friends points
ARCHEOASTRONOMY 25 26
CHOLECYSTECTOMY 32 34
CHOLECYSTOSTOMY 30 31