Words That End With KIA

There are 18 words that end with KIA:

5-Letter Words That End With KIA

There are 2 5-letter words that end with KIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
RAKIA 9 9
SAKIA 9 9

6-Letter Words That End With KIA

There are 2 6-letter words that end with KIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
FUNKIA 13 15
TANKIA 10 11

7-Letter Words That End With KIA

There are 6 7-letter words that end with KIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
APHAKIA 16 16
BUZUKIA 22 25
CLARKIA 13 15
FUNCKIA 16 19
KARAKIA 15 15
LATAKIA 11 12

8-Letter Words That End With KIA

There are no 8-letter words that end with KIA.

9-Letter Words That End With KIA

There are 6 9-letter words that end with KIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
AMSINCKIA 17 20
BOUSOUKIA 15 18
BOUZOUKIA 24 27
PEROVSKIA 18 20
RUDBECKIA 18 21
SOUVLAKIA 16 19

10-Letter Words That End With KIA

There are no 10-letter words that end with KIA.

11-Letter Words That End With KIA

There are 2 11-letter words that end with KIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
LEUCOPLAKIA 19 24
LEUKOPLAKIA 21 25