Words That End With IM

There are 175 words that end with IM:

3-Letter Words That End With IM

There are 8 3-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
AIM 5 6
DIM 6 7
HIM 8 8
MIM 7 9
NIM 5 7
RIM 5 6
SIM 5 6
VIM 8 10

4-Letter Words That End With IM

There are 20 4-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
BRIM 8 10
CRIM 8 10
FLIM 9 11
GLIM 7 10
GRIM 7 9
KAIM 10 11
MAIM 8 10
OXIM 13 14
PLIM 8 11
PRIM 8 10
QUIM 15 17
SAIM 6 7
SHIM 9 9
SKIM 10 11
SLIM 6 8
SPIM 8 10
STIM 6 7
SWIM 9 10
TRIM 6 7
WHIM 12 12

5-Letter Words That End With IM

There are 21 5-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
ABRIM 9 11
ASWIM 10 11
BEDIM 10 12
CLAIM 9 12
DENIM 8 10
FRAIM 10 11
GOYIM 11 12
HAKIM 14 14
HARIM 10 10
KELIM 11 13
KILIM 11 13
MAXIM 16 18
MINIM 9 12
PANIM 9 12
SCLIM 9 12
SCRIM 9 11
SKLIM 11 13
STRIM 7 8
THAIM 10 10
YOMIM 12 13
ZUZIM 25 27

6-Letter Words That End With IM

There are 20 6-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
BAALIM 10 13
BEGRIM 11 14
BETRIM 10 12
ERUVIM 11 14
KHILIM 15 16
LEHAIM 11 12
MEGRIM 11 14
MISAIM 10 12
PAINIM 10 13
PARTIM 10 12
PASHIM 13 14
PASSIM 10 12
PAYNIM 13 15
PRELIM 10 13
RETRIM 8 9
SANTIM 8 10
STATIM 8 9
UNTRIM 8 11
VICTIM 13 16
ZUZZIM 35 37

7-Letter Words That End With IM

There are 24 7-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACCLAIM 13 17
DAYANIM 13 14
DECLAIM 12 15
DIVISIM 13 15
EXCLAIM 18 21
HADARIM 13 13
HAZANIM 21 22
HEDARIM 13 13
INTERIM 9 11
KOHANIM 16 17
LECHAIM 14 16
LEGITIM 10 13
LEHAYIM 15 15
MASHLIM 14 16
MOHALIM 14 16
MOHELIM 14 16
OUTSWIM 12 14
PILGRIM 12 16
PRETRIM 11 13
RECLAIM 11 14
SEDARIM 10 11
SHITTIM 12 12
SHIURIM 12 13
ULPANIM 11 16

8-Letter Words That End With IM

There are 44 8-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
ALASTRIM 10 12
CHADARIM 16 17
CHAZANIM 24 26
CHEDARIM 16 17
CHERUBIM 17 20
DIBBUKIM 19 23
DISCLAIM 13 16
DYBBUKIM 22 25
GRADATIM 12 14
GREGATIM 12 15
HALUTZIM 22 24
HAZZANIM 31 32
ISOCHEIM 15 16
KHAZENIM 26 27
LECHAYIM 18 19
MAHZORIM 24 25
MAMZERIM 23 26
MELAMDIM 15 19
MINYANIM 15 18
MISCLAIM 14 18
MOMZERIM 23 26
MOSHAVIM 18 20
OVERBRIM 15 18
OVERSWIM 16 18
OVERTRIM 13 15
PICHURIM 17 20
PROCLAIM 14 18
SERAPHIM 15 16
SERIATIM 10 11
SHAMOSIM 15 16
SHEKALIM 17 18
SHEKELIM 17 18
SHEQALIM 22 23
SHKOTZIM 26 26
SHLOSHIM 16 16
SIDDURIM 12 14
SOPHERIM 15 16
SUBCLAIM 14 19
TALEYSIM 13 14
TALLISIM 10 13
TALLITIM 10 13
TERAPHIM 15 16
VERBATIM 15 18
ZADDIKIM 25 26

9-Letter Words That End With IM

There are 28 9-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
BROADBRIM 16 19
CHALUTZIM 25 28
CHAZZANIM 34 36
CHAZZENIM 34 36
CHUMASHIM 21 23
DIBBUKKIM 24 28
DYBBUKKIM 27 30
KADDISHIM 20 20
KIBBUTZIM 28 32
KLEZMORIM 26 29
LITERATIM 11 13
MACHZORIM 27 29
MASHGIHIM 20 21
MIDRASHIM 17 18
OVERCLAIM 16 20
PHANTASIM 16 18
QUITCLAIM 22 26
REACCLAIM 15 19
SHAMMASIM 18 20
SHAMMOSIM 18 20
SHOCHETIM 19 19
TALLAISIM 11 14
TALLITHIM 14 16
TSADDIKIM 17 18
TSADDIQIM 22 23
TZADDIKIM 26 27
TZADDIQIM 31 32
UNDERBRIM 14 18

10-Letter Words That End With IM

There are 8 10-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
ALTERNATIM 12 15
BAALEBATIM 16 20
CROSSCLAIM 16 20
MASHGICHIM 23 25
SHADCHANIM 21 22
SHADKHANIM 23 23
SHAMMASHIM 22 23
SHIDDUCHIM 22 23

11-Letter Words That End With IM

There are no 11-letter words that end with IM.

12-Letter Words That End With IM

There are 2 12-letter words that end with IM:

Word Scrabble points Words With Friends points
COUNTERCLAIM 18 24
TRIMETHOPRIM 21 23