Words That End With EMIA

There are 104 words that end with EMIA:

6-Letter Words That End With EMIA

There are 4 6-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANEMIA 8 10
PREMIA 10 12
PYEMIA 13 14
UREMIA 8 10

7-Letter Words That End With EMIA

There are 8 7-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANAEMIA 9 11
BOHEMIA 14 15
COREMIA 11 13
LIPEMIA 11 14
PYAEMIA 14 15
TOXEMIA 16 17
URAEMIA 9 11
VIREMIA 12 14

8-Letter Words That End With EMIA

There are 23 8-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACADEMIA 13 15
ACIDEMIA 13 15
ANOXEMIA 17 19
ANTHEMIA 13 14
AZOTEMIA 19 20
CHOLEMIA 15 17
COPREMIA 14 17
GELSEMIA 11 14
GLYCEMIA 16 19
HYDREMIA 17 16
HYPHEMIA 21 20
ISCHEMIA 15 16
LEUCEMIA 12 16
LEUKEMIA 14 17
LIPAEMIA 12 15
LITHEMIA 13 14
OLIGEMIA 11 14
PANDEMIA 13 16
PAROEMIA 12 14
SAPREMIA 12 14
TOXAEMIA 17 18
URINEMIA 10 13
VIRAEMIA 13 15

9-Letter Words That End With EMIA

There are 18 9-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANOXAEMIA 18 20
AZOTAEMIA 20 21
CACHAEMIA 18 20
CHOLAEMIA 16 18
COPRAEMIA 15 18
GLYCAEMIA 17 20
HYDRAEMIA 18 17
HYPEREMIA 19 19
HYPOXEMIA 26 26
ISCHAEMIA 16 17
KETONEMIA 15 17
LEUCAEMIA 13 17
LEUKAEMIA 15 18
OLIGAEMIA 12 15
SAPRAEMIA 13 15
SICKLEMIA 17 20
SPANAEMIA 13 16
TULAREMIA 11 14

10-Letter Words That End With EMIA

There are 13 10-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACETONEMIA 14 17
ANTIANEMIA 12 15
BACILLEMIA 16 21
BACTEREMIA 16 19
ERYTHREMIA 18 17
GYNOSTEMIA 16 18
HYPERAEMIA 20 20
HYPOXAEMIA 27 27
KETONAEMIA 16 18
LEUCHAEMIA 17 20
MELANAEMIA 14 18
SEPTICEMIA 16 19
TULARAEMIA 12 15

11-Letter Words That End With EMIA

There are 8 11-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACETONAEMIA 15 18
AUTOTOXEMIA 20 22
BACILLAEMIA 17 22
BACTERAEMIA 17 20
ERYTHRAEMIA 19 18
HYPOKALEMIA 25 26
SEPTICAEMIA 17 20
THALASSEMIA 16 17

12-Letter Words That End With EMIA

There are 8 12-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
AUTOTOXAEMIA 21 23
GALACTOSEMIA 17 21
HYPERLIPEMIA 24 26
HYPOCALCEMIA 26 29
HYPOGLYCEMIA 28 30
PARASITAEMIA 16 18
POLYCYTHEMIA 27 28
THALASSAEMIA 17 18

13-Letter Words That End With EMIA

There are 9 13-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
GALACTOSAEMIA 18 22
HYPERCALCEMIA 27 30
HYPERGLYCEMIA 29 31
HYPERURICEMIA 25 27
HYPOCALCAEMIA 27 30
HYPOGLYCAEMIA 29 31
HYPONATRAEMIA 23 24
NORMOGLYCEMIA 23 28
POLYCYTHAEMIA 28 29

14-Letter Words That End With EMIA

There are 9 14-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
HYPERCALCAEMIA 28 31
HYPERGLYCAEMIA 30 32
HYPERLIPIDEMIA 27 29
HYPERNATRAEMIA 24 25
HYPERURICAEMIA 26 28
HYPOMAGNESEMIA 27 30
LEUCOCYTHAEMIA 26 29
NORMOGLYCAEMIA 24 29
OLIGOCYTHAEMIA 25 27

15-Letter Words That End With EMIA

There are 4 15-letter words that end with EMIA:

Word Scrabble points Words With Friends points
CHOLESTEROLEMIA 22 25
HYPERLIPIDAEMIA 28 30
HYPOMAGNESAEMIA 28 31
SPIROCHAETAEMIA 24 26