Words That End With EM

There are 122 words that end with EM:

2-Letter Words That End With EM

There is 1 2-letter word that ends with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
EM 4 5

3-Letter Words That End With EM

There are 6 3-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
FEM 8 9
GEM 6 8
HEM 8 8
MEM 7 9
REM 5 6
WEM 8 9

4-Letter Words That End With EM

There are 19 4-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
AHEM 9 9
CHEM 11 12
CLEM 8 11
CREM 8 10
DEEM 7 8
HAEM 9 9
IDEM 7 8
ITEM 6 7
NEEM 6 8
POEM 8 10
PREM 8 10
RIEM 6 7
SEEM 6 7
STEM 6 7
TEEM 6 7
THEM 9 9
TREM 6 7
WEEM 9 10
YLEM 9 10

5-Letter Words That End With EM

There are 14 5-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
ADEEM 8 9
BEGEM 10 13
BREEM 9 11
EXEEM 14 15
GOLEM 8 11
HAREM 10 10
MODEM 10 12
PROEM 9 11
REHEM 10 10
RETEM 7 8
SATEM 7 8
STEEM 7 8
TOTEM 7 8
XYLEM 17 18

6-Letter Words That End With EM

There are 28 6-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
ADDEEM 10 11
ANADEM 9 11
ANTHEM 11 12
APOZEM 19 21
BESEEM 10 12
BETEEM 10 12
DIADEM 10 11
DIRHEM 12 12
DODGEM 11 13
EMBLEM 12 16
ESTEEM 8 9
HAKEEM 15 15
HAREEM 11 11
IBIDEM 11 13
INSEEM 8 10
MAIHEM 13 14
MARMEM 12 15
MAYHEM 16 16
MONTEM 10 13
PHLOEM 13 15
RANDEM 9 11
REDEEM 9 10
RESTEM 8 9
SACHEM 13 14
SEMSEM 10 12
SPIREM 10 12
SYSTEM 11 11
TANDEM 9 11

7-Letter Words That End With EM

There are 14 7-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
APOTHEM 14 15
BERSEEM 11 13
BLIKSEM 15 18
DIASTEM 10 11
EPIBLEM 13 17
EPITHEM 14 15
ERATHEM 12 12
MISDEEM 12 14
MISSEEM 11 13
PHELLEM 14 17
PROBLEM 13 17
REQUIEM 18 20
SUBITEM 11 14
THEOREM 12 12

8-Letter Words That End With EM

There are 13 8-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
BLUESTEM 12 16
BRUNIZEM 21 25
COREDEEM 13 15
EXANTHEM 20 21
IMIPENEM 14 18
MERISTEM 12 14
MILLIREM 12 16
OVERTEEM 13 15
PERIBLEM 14 18
PIPESTEM 14 17
SIEROZEM 19 20
UNBESEEM 12 16
ZOLPIDEM 22 25

9-Letter Words That End With EM

There are 12 9-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
BRAINSTEM 13 16
BRUMMAGEM 18 24
CHERNOZEM 25 27
DILTIAZEM 21 23
DISESTEEM 12 13
ECOSYSTEM 16 17
METAXYLEM 23 25
MISBESEEM 15 18
MISESTEEM 13 15
NONSYSTEM 14 16
STRATAGEM 12 14
SUBSYSTEM 16 18

10-Letter Words That End With EM

There are 7 10-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
ANTEMORTEM 14 17
MINISYSTEM 17 19
NONPROBLEM 16 22
POSTMORTEM 16 19
PROTOXYLEM 24 26
SPELEOTHEM 17 19
SUBPROBLEM 18 24

11-Letter Words That End With EM

There are 7 11-letter words that end with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
INTERSYSTEM 16 17
MULTISYSTEM 18 21
PHOTOSYSTEM 21 21
PROTOPHLOEM 20 23
SPELAEOTHEM 18 20
SUPERSYSTEM 18 20
TSCHERNOSEM 18 20

12-Letter Words That End With EM

There is 1 12-letter word that ends with EM:

Word Scrabble points Words With Friends points
MULTIPROBLEM 20 27