Words That End With EI

There are 51 words that end with EI:

3-Letter Words That End With EI

There are 4 3-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
DEI 4 4
LEI 3 4
REI 3 3
SEI 3 3

4-Letter Words That End With EI

There are 4 4-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
BREI 6 7
GLEI 5 7
LWEI 7 8
VLEI 7 9

5-Letter Words That End With EI

There are 8 5-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
AUREI 5 6
CUNEI 7 10
ISSEI 5 5
KIBEI 11 12
NISEI 5 6
PILEI 7 9
SOLEI 5 6
URAEI 5 6

6-Letter Words That End With EI

There are 13 6-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
ACULEI 8 11
ARCHEI 11 11
CLYPEI 13 15
GLUTEI 7 10
MALLEI 8 11
NEINEI 6 8
NUCLEI 8 12
PLUTEI 8 11
PROTEI 8 9
SAIKEI 10 10
SANSEI 6 7
SENSEI 6 7
SIFREI 9 9

7-Letter Words That End With EI

There are 7 7-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
ARCHAEI 12 12
CADUCEI 12 15
DIDAKEI 13 13
GLUTAEI 8 11
HEXEREI 17 16
JUKSKEI 22 25
PERONEI 9 11

8-Letter Words That End With EI

There are 5 8-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
CALCANEI 12 16
CICISBEI 14 17
PECTINEI 12 15
POPLITEI 12 15
SIGISBEI 11 13

9-Letter Words That End With EI

There are 5 9-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
CORYPHAEI 19 19
DELTOIDEI 11 12
PRONUCLEI 13 18
SCARABAEI 13 15
SUBNUCLEI 13 19

10-Letter Words That End With EI

There is 1 10-letter word that ends with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
RHOMBOIDEI 18 19

11-Letter Words That End With EI

There are 3 11-letter words that end with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
MACRONUCLEI 17 23
MICRONUCLEI 17 23
SCHWARMEREI 21 22

12-Letter Words That End With EI

There is 1 12-letter word that ends with EI:

Word Scrabble points Words With Friends points
KINETONUCLEI 18 23